Micro-mkb’ers verduurzamen hun bedrijf

ProfielfotoAmber van Druten 05-12-2023

Onderzocht is hoe met gedragstechnieken de kans te vergroten dat bedrijven de Subsidieregeling Verduurzaming MKB aanvragen. De resultaten wijzen uit dat een aangepaste versie van de website de regeling wel verduidelijkt, maar dit effect is niet terug te zien in het aantal daadwerkelijke aanvragen.

Onderwerp

Duurzaamheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gebruikte gedragstechnieken

Checklist
Opvallendheid
Vereenvoudigen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Vormgeving subsidie

Aanleiding: SVM nog niet optimaal benut

Om de klimaatdoelen te behalen is het belangrijk dat ook het mkb investeert in verduurzaming. Bedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, kunnen een Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) aanvragen. Met deze subsidie kunnen ze een energiebesparingsadvies krijgen van een energieadviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen binnen hun bedrijf. Deze subsidie werd echter nog niet optimaal benut

Interventie: aangepaste SVM-website met gedragstechnieken

De interventie bestond uit wijzigingen in de website van RVO waar de SVM aan te vragen is. In de aangepaste beschrijving van de informatie waren verschillende gedragstechnieken verwerkt, zoals een concrete formulering van het gewenste gedrag, visuele structuur, stappenplan en versimpelde informatie. (zie afbeelding )

Afbeelding: Deel van aangepaste website over de subsidieregeling

Methode: RCT

Via panelbureaus zijn micro-mkb’ers uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Hierin beantwoordden respondenten (n=176) vragen over motieven en drempels om te verduurzamen, en over de bekendheid met de SVM. Daarnaast bevatte de vragenlijst een experiment. Respondenten zijn willekeurig toegewezen aan 2 condities:

  • in de controleconditie kregen ze de beschrijving van de SVM te zien die op de RVO-website stond in de periode van het onderzoek
  • in de experimentele conditie kregen ze de aangepaste versie van de website te zien waarin de gedragstechnieken waren verwerkt

Daarna beoordeelden zij de duidelijkheid van de informatie, de aantrekkelijkheid van de SVM en de waarschijnlijkheid dat ze de SVM zouden aanvragen. Dit deden zij door aan te geven in hoeverre zij het (on)eens waren met verschillende stellingen.

Figuur: Beoordeling van beschrijvingen SVM

Resultaat: aangepaste website duidelijker en aantrekkelijker dan de originele beschrijving

Uit het experiment bleek dat respondenten die de aangepaste website met gedragstechnieken lazen, het duidelijker vinden wat ze met de SVM kunnen doen dan de respondenten die de originele beschrijving lazen (86% tegenover 74%). Ook vinden ze het duidelijker hoe ze de SVM kunnen aanvragen (94% tegenover 72%). Daarnaast beoordeelden zij de aangepaste website als aantrekkelijker (79% tegenover 69%). Dit vertaalt zich echter niet direct in een grotere kans op aanvraag van de SVM. Respondenten in de interventiegroep achtten het namelijk niet waarschijnlijker dat ze de SVM gaan aanvragen dan respondenten in de controlegroep (beide 38%).

Impact: inzicht in drempels van mkb heeft geleid tot aanpassing van de SVM

Het experiment wijst uit dat gedragstechnieken de duidelijkheid en aantrekkelijkheid van de SVM-subsidie bevorderen. Deze inzichten zijn deels verwerkt in de SVM-pagina op de RVO-website. Daarnaast zijn ze wellicht toe te passen op de communicatie over andere subsidies. Ook is inzicht opgedaan in de motieven en drempels van micro-mkb’ers om te verduurzamen. Hieruit kwam naar voren dat respondenten positief zijn over subsidies voor verduurzaming. Daarentegen had de meerderheid een gebrek aan vertrouwen in de energieadviseur (52%) en scepsis over het nut van het advies (67%). Dit lijken redenen te zijn voor het gebrek aan interesse in de regeling. Deze inzichten hebben bijgedragen aan een aanpassing van de SVM, waaronder aangescherpte eisen aan energieadviseurs. Vanwege die aanpassing is het lastig een mogelijk daadwerkelijk verschil in aanvragen toe te schrijven aan de wijzigingen op de website.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen